** กรุณาลงทะเบียนก่อนชำระเงินทุกครั้ง ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนหากที่นั่งเต็ม และหากท่านชำระเงินแล้ว ในการขอเงินคืน จะถือว่าท่านยอมรับการใช้เอกสารประกอบจำนวนมากและใช้เวลานาน **

งานประชุมวิชาการ

คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยฯ_สภ.67

ขอความกรุณาให้เภสัชกรที่จะเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ นำส่งเอกสารสภ.67 เป็นไฟล์ PDF มาที่ ce@pharm.chula.ac.th ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย