Loading Events
  • This event has passed.

« All Events

การรักษาโรคเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับในร้านยา Stress, Anxiety and Insomnia Management in Community Pharmacy

พฤศจิกายน 12, 2023

การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกร

ชื่อโครงการ การรักษาโรคเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับในร้านยา

Stress, Anxiety and Insomnia Management in Community Pharmacy

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM WEBINAR

(CPE 1.50 Credit)

หลักการและเหตุผล

เภสัชกรชุมชน เป็นบทบาทสาคัญในการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนในชุมชน ถือเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นอันดับต้น ๆ ความรู้ความสามารถในการ ประเมินและจัดการกับโรคที่พบได้บ่อยจึงเป็นทักษะที่จำเป็น ปัจจุบันประชาชนมีการเผชิญหน้ากับปัญหาของ เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ส่งผลให้มีอัตราการเกิดโรคทางด้านระบบประสาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการเครียด อาการวิตกกังวล นำมาสู่ภาวะโรคนอนไม่หลับ

โรควิตกกังวลอาจเกิดจากสถานการณ์ ณ ขณะหนึ่งที่คนไข้กำลังเผชิญหน้าอยู่ ซึ่งโรควิตกกังวลอาจนำ ไปสู่การแสดงออกต่างๆ ทางด้านร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบเหนื่อย สายตาพร่ามัว เป็นต้น ด้านความคิด เช่น กังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลง ๆ ลืม ๆ เป็นต้น หรือ ด้านพฤติกรรม เช่น การตัดสินใจเผชิญหน้า หลีกหนี ปัญหา การใช้สุราหรือสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งหากเภสัชกรชุมชนวิเคราะห์โรคไม่ละเอียดมากเพียงพอ อาจวินิจฉัยโรค หรือหาสาเหตุที่แท้จริงไม่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งผู้ป่วยมักจะเข้ามาใช้บริการในร้านยาและหวังจะได้ การรักษาที่ได้ผลกลับไป

โรคนอนไม่หลับเป็นอีกปัญหาสำคัญที่พบบ่อย และควรได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างละเอียด เพื่อ พิจารณาหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับ ซึ่งอาการนอนไม่หลับเกิดได้จากหลายปัจจัย ตั้งแต่ ปัจจัยทางร่างกาย  ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและอุปนิสัยการนอน (sleep hygiene) ซึ่งหากไม่แก้ไข ปัญหาให้ดี อาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง และ ร่างกายลดลงได้

ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความมั่นใจในการเลือกจ่ายยารักษาโรคทางด้านระบบประสาท โดยเฉพาะ โรควิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับจำนวนมาก จึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยในร้านยา

ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและกลไกการเกิดโรคดังกล่าวจึงสำคัญ เพื่อเภสัชกรประจำร้านยา จะสามารถพูดคุยและให้คำแนะนำแก่คนไข้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ความรู้ในการเลือกแนะนำยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ สามารถจ่ายได้ในร้านยาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพ ในการใช้ยา และส่งเสริมบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจกลไกการเกิดอาการทางด้านประสาท และสามารถประเมิน ความรุนแรงของโรควิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับ

เพื่อให้เภสัชกรสามารถวินิจฉัยและให้การรักษาเบื้องต้นสำหรับโรควิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับ

เพื่อให้เภสัชกรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษา และให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

www.ce.pharm.chula.ac.th

ติดต่อสอบถาม   ทางโทรศัพท์ 0-2218-8283 หรือทาง E-mail: ce@pharm.chula.ac.th

ค่าใช้จ่าย              ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการอบรม

รายละเอียด

วันที่:
พฤศจิกายน 12, 2023

Organizer